Transitie Lokaal

Catharina is initiatiefnemer van Transitie Lokaal, stuurgroeplid van Transition Town Tilburg  en betrokken geweest bij de tot stand koming van  Stadshoeve De Tuin. De activiteiten van Transition Town Tilburg worden met veel enthousiasme ontvangen door een groeiende groep mensen en gefaciliteerd door gemeente en politiek. In het Transitie Lokaal vonden activiteiten plaats van Transition Town Tilburg van 1 februari 2012 tot 1 februari 2013.

Transition Towns zijn groepen burgers die bezig zijn om hun wonen, eten, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam te maken. Zij werken met lokale oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Daarbij doen ze een beroep op ieders kracht, sociaal gedrag, wijsheid, creativiteit en ervaring om zelf initiatieven aan te dragen.

Van 1 februari 2012 tot 1 februari 2013 is een lokaal gehuurd naast Stadshoeve De Tuin. Bij de Stadshoeve vinden activiteiten rondom eetbaar groen plaats op een buitenterrein. Hierbij worden omwonenden en scholen betrokken. Het Transitie Lokaal is een lokaal in een voormalige basisschool dat naast het terrein ligt. Het project Transitie Lokaal is volop in ontwikkeling.

Door het geheel van activiteiten die plaatsvinden bij Stadshoeve De Tuin en Transitie Lokaal kan op laagdrempelige wijze zichtbaar worden hoe je vanuit een duurzame gemeenschap kan bijdragen aan bewustwording en nieuwe sociale structuren die bijdragen aan Tilburg 2040. De opzet is experimenteel en vanuit een duidelijke visie op het werken aan verandering van onderop.

Het Transitie Lokaal werkt samen met duurzame en culturele organisaties met als doel om  burgers te activeren bij duurzame verandering (zoals o.a. minder CO2 gebruik, het terugdringen van de afvalstroom, en het ontwikkelen van mogelijkheden voor een lokale economie, ruilhandel en delen). Ter plekke wordt gewerkt aan een complementaire en lokale economie. In eerste instantie bijv. door donaties in geld, LETS of vrijwilligersuren. Bij uitbreiding ontstaan er initiatieven waarbij de economie dienstbaar is aan de lokale gemeenschap.

Visie, missie en doelstelling

Visie

Het verbeteren van de lokale sociale cohesie door duurzame activiteiten.

Vanuit een positief een houdbaar toekomstbeeld (afgeleid van Transition Towns) praktische oplossingen vinden voor thema’s als piekolie, grondstoffenschaarste, klimaatverandering. Deze andere manier van kijken leidt tot een fundamenteel andere zienswijze die mensen in de samenleving kracht en oplossingen biedt in tijden van economische crisis. In de praktijk vertaalt zich dat in groene en gezonde alternatieven voor mens en omgeving waarin hoofd, hart en handen in balans zijn.

Missie

Bewoners en jongeren vertrouwd maken met mogelijkheden in de eigen omgeving om veerkracht op te bouwen, door uit te gaan van oplossingen in de eigen omgeving. In het Transitie Lokaal worden ideeën aangereikt om  dit zelf te realiseren.

De missie principes zijn afgeleid van permacultuur (toepassingen om meer samen te werken met wat de aarde ons biedt). Zorgen voor persoonlijk welzijn en gezondheid, zorgen voor de relatie met de ander en de relatie binnen de groep, eerlijk delen waarbij we Moeder Aarde nog mooier maken en helpen bij het helen.

We willen dit bereiken door:

-1- Ruimte beschikbaar te stellen voor groepen en activiteiten die de visie en missie ondersteunen.

-2- Activiteiten te organiseren die als basis hebben:

– bewustwording, kennisoverdracht en voorbeeldfunctie

– verdieping en verbinding

– wederkerigheid: Iedereen levert een bijdrage, in geld of in vrijwilligersuren.

– contact met aarde en natuur/de verbinding tussen stad en streek

-3- Samenwerking met en verbreden van de mogelijkheden van Stadshoeve de Tuin

Doel

De kracht van de lokale gemeenschap inzetten door buurtmoestuinen, lokale economie,  lokale energie en consuminderen actief te bevorderen. Een rol spelen bij het transitieproces op individueel niveau, gemeenschapsvorming, hergebruik van grondstoffen, voedselproductie en gezonde voeding. Op lange termijn bijdragen aan lokale veerkracht.