Jaarverslag 2015 van Transition Towns Nederland

Jaarverslag 2015

In 2015 heeft de Transition Towns beweging in Nederland niet stilgestaan

Ook in 2015 is de kerngroep regelmatig bij elkaar geweest. En opvallend is daarbij dat we bijna elke keer allemaal bij de overleggen aanwezig waren. Dat duidt erop dat we het waardevol vinden om hiervoor (vaak ver) te reizen op de vrije zaterdag. En dat de sfeer prima is, zie je wel op de foto’s.
kerngroep op de kaart 003

Hier vind je de kerngroepies in Nederland
Doelstelling Transition Towns Nederland

Samengevat in onze missie-statement is TT Nederland uit op: Het inspireren, bemoedigen, verbinden, ondersteunen en trainen van gemeenschappen als zij Transitie-initiatieven overwegen, overnemen en invoeren, met in het achterhoofd de dubbele uitdaging van piekolie en klimaatverandering.

TT NL is niet “de baas” van de lokale TT initiatieven, maar de serviceverlener en ondersteuner. Om deze rol effectief (en transparant) uit te kunnen voeren, focust TT NL op 3 functies:

 1. Transitiedialoog in Nederland faciliteren
 • Identiteitsmanagement: inzetten op beeldvorming van Transition Towns die ten goede komt aan de beweging in Nederland
 • Communicatie, bewustwording, educatie, PR: door positieve beeldvorming mensen enthousiast maken om in dialoog te gaan over transitie/duurzaamheid
 • Een platform bieden waar mensen ideeën uit kunnen wisselen en inspiratie op kunnen doen over transitie
 1. Lokale TT’s ondersteunen en verbinden

 

 1. Transitienetwerk weven & versterken

organisatiemodel 2015 kerngroep TT NL (1)

organisatie model van de kerngroep Transition Towns Nederland

 

Kerngroep

De kerngroep vergadert samen met het bestuur in kerngroepbijeenkomsten. In de kerngroep zitten afgevaardigden van de lokale Transition Town initiatieven zonder last en ruggespraak. Allemaal mensen die hun steentje bijdragen in hun eigen lokale TT-groep en vanuit die ervaring samen de kerngroep vormen.

De kerngroep bestond in 2015 uit:

 • Inge Kouw (TransitieStad Eindhoven)
 • Lynn van Leerzem (Den Haag in Transitie)
 • Bert Groenewold (Noorden van Nederland, ecodorpen)
 • Paul Hendriksen (TT Deventer)
 • Peter Loomans (Transitie Stad Roermond)
 • Catharina de Bruin (Transitie Team Midden Brabant, Transitie naar Veerkracht)

In de loop van het jaar zijn teruggetreden:

 • Eveline Reijenga (werkgroep communicatie, verhuisd naar Findhorn)
 • Sander Assink (stagiair, einde stage periode)

In 2015 heeft de kerngroep van Transition Towns Nederland versterking gekregen van:

 • Dennis Methorst (stagiair)
 • Sandra Schreurs (kerngroeplid, regio Oss)

Sommige mensen die de kerngroep hebben verlaten staan op de cc-lijst van de mailwisseling en verslagen, omdat zij wel geïnformeerd willen worden (buiten TTLokaal om): Jan van Arkel, Hylke Hekkenberg, Jeanine Verhagen, Arjan de Vries, Gerard Rosinga, Helmut Steeman, Ina Sabanoglu, Peter Polder

Bestuur

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit:

 • Paul Hendriksen (voorzitter)
 • Peter Loomans (penningmeester)
 • Catharina de Bruin (bestuurslid)

Stagiairs

In 2014 tot februari 2015, liep Sander Assink stage bij TT NL. Sander heeft de nieuwe ondersteuningsstructuur van regiocoördinatoren in het netwerk van de lokale TT-groepen geïntroduceerd en een startgroepje geformeerd om in het westen van het land hiermee praktisch aan de slag te gaan.

Stagiair Dennis Methorst is begonnen in juni met een onderzoek naar het donut-effect.

Overleg

Kerngroep en bestuur overleggen gezamenlijk en besluiten gezamenlijk in de kerngroepbijeenkomsten.

In 2015 zijn er minder kerngroepvergaderingen geweest dan in 2014. Toch worden de bijeenkomsten als waardevol ervaren en wordt er effectief vergadert. Ongeveer elke twee maanden was er een vergadering. Er is een jaarlijks vergaderschema, zodat iedereen rekening kan houden met deze data. De vergaderdata worden tijdig gepubliceerd.

Sociocratisch besluiten nemen

Binnen het kerngroepoverleg worden beslissingen genomen op basis van het sociocratisch model. In 2015 is het eerste besluit volgens deze sociocratische structuur genomen in de vergadering van 12 september.

Alle vergaderstukken zijn minimaal een week voordat de kerngroepvergadering plaatsvind online digitaal te raadplegen. Alle deelnemers kunnen zelf agendapunten opvoeren en bijbehorende stukken in een gedeelde map zetten.

Voor sommige agendapunten wordt een procedure doorlopen van drie rondes: beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Alle kerngroepleden krijgen de mogelijkheid om zich uit te spreken en we zorgen er zo voor dat de besluiten ook worden gedragen door alle aanwezigen. Bij besluiten gaat het niet om voor of tegen, maar of je geen overwegende bezwaren hebt tegen het voorstel.
Besproken onderwerpen

 • vacatures communicatie
 • fondsenwerver aantrekken
 • nieuwe website
 • communicatieplan
 • beeldmerk
 • keuze voor een andere naam Transitie Nederland

 

De kerngroepbijeenkomsten

ttt15-003

Bij Samen Eigenwijzer in Den Haag

Zaterdag 21 februari 2015 bij coöperatie Samen Eigenwijzer in Den Haag

Is er gesproken over verdeling werkzaamheden t.a.v. communicatie i.v.m. de verhuizing van Eveline naar Findhorn, Schotland. Tevens is de wens uitgesproken om versterking te zoeken voor communicatie. Ook wordt er gezocht naar een vrijwilliger voor secretariaatswerkzaamheden in Deventer en kunnen we de huur van de Groene Golf niet meer opbrengen. Voorlopig mogen we toch gebruik blijven maken van hun ruimte.

Verder is gesproken over fondsenwerving en het aantrekken van iemand om betaald werk te doen. Daarop volgde de discussie over vrijwilligers- versus betaald werk.

Het aanbod om de site van TT Heuvelrug over te nemen hebben we afgewezen. Het aanbod om op Nederlandintransitie.org een tweede site te bouwen over transitie initiatieven zetten we even in de ijskast. Eerst moet de landelijke site opnieuw opgezet worden.

 

Zaterdag 11 april 2015 bij destilleerwerkplaats INDEKOPERENKETEL in het buitengebied van Gilze

Niels is vanuit het weekend ‘Maak de Nederlandse klimaatbeweging groot’ aangehaakt met het idee om meer cohesie tussen de initiatieven te creëren. Om in kaart te brengen wat er allemaal al is. Hij is aangehaakt bij de werkgroep regio TT waarvoor tijdens het weekend in de Ardennen door Lynn en Sander een eerste aanzet is gedaan. Tijdens het Treffen is het idee ontstaan om er een Transition Town Treasure Hunt van te maken om zo de verbinding te laten ontstaan. Na de bezoeken willen ze stukjes publiceren om bekendheid aan de initiatieven te geven. Dit kan via de website, de nieuwsbrief, Facebook, TTLokaal en eigen bloggen.

Op 18 en 19 april heeft voor het laatst de combinatietraining “Zaaien en bloeien” plaatsgevonden. De kerngroep heeft toegezegd een eventueel tekort aan te vullen uit de kas. Verder is de begroting 2015 besproken en het TT Treffen Samen Eigenwijzer geëvalueerd.
150613 Kerngroep in Middelburg, Lynn gezelschap

Speelhof Hoogerzael in Middelburg kreeg de kerngroep op bezoek

 

Zaterdag 13 juni 2015 bij Speelhof Hoogerzael in Middelburg

Dennis Methorst is begonnen als stagiair. Gerard Nieuwhof heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep website.

We hebben 30 en 31 januari vastgelegd als data voor het volgende TT Treffen en zijn ook akkoord gegaan met als locatie De Rots en de begroting.

Paul heeft een voorstel gedaan om de vergaderingen beter te structureren met een centrale agenda die iedereen kan aanvullen. Verder hebben we een aanpassing van het huishoudelijk reglement goedgekeurd. En is besloten dat Lynn en Catharina naar de TT national hubs gathering in de UK gaan. Voor de training van 18 en 19 april zijn de trainingen “Zaaien” en “Bloeien” gecombineerd. Dat is zo waardevol gebleken dat ook de volgende trainingen op deze wijze georganiseerd gaan worden in september. Maar ook is gebleken dat het niet volhoudbaar is om de kwaliteit te bewaken, de trainingen te verzorgen, en de administratie en communicatie te doen. Een secretariaat zou dit kunnen oppakken, een fondsenwerver zou daarvoor fondsen moeten vinden.

Paul bood zich aan als fondsenwerver op basis no cure no pay. Mocht er een pay zijn, dan zou hij uit het bestuur van de stichting moeten stappen, zoals geregeld is in de statuten. Tenslotte hebben we de Begroting 2015 vastgesteld.
DSC00877

werkgroep TT Treffen 2016 in Boxtel

 

Zaterdag 12 september 2015 in de Rots in Boxtel

Na een uitleg over sociocratisch vergaderen zijn we daarmee aan de slag gegaan. Tijdens het volgende treffen willen we actief op zoek naar een vrijwilliger secretariaat en een vrijwilliger communicatie. Het volgende strategie weekend plannen we in het voorjaar van 2016. Opnieuw heeft de werkgroep Trainingen een training moeten afzeggen doordat er onvoldoende inschrijvingen waren om de kosten te dekken. Het voorstel om voortaan de trainingen lokaal of regionaal te verzorgen, dus geen landelijke trainingen meer, wordt ondersteund.

Na herformulering is het voorstel voor fondsenwerving door Paul op basis van no-cure-no-pay aangenomen.

We hebben akkoord gegeven op het verzoek van Mara om een training te volgen. De nieuwe website is klaar en ook de profielen kunnen aangemaakt worden. Tenslotte is er nog gesproken over het logo en de wens om van naam te veranderen waarbij Transitie Nederland het meeste aansprak.

 

Foto: Catharina de Bruin

Foto: Catharina de Bruin

Zaterdag 11 november 2015 bij Karla Mulder van TT Nijmegen

We hadden het tijdens de vergadering in Boxtel al gehad over het veranderen van onze naam. Het Engelse Transition Towns spreekt veel mensen niet aan. Ook associeert men Town met stad terwijl veel mensen juist in een dorp of wijk bezig zijn. Na enige discussie is besloten om de naam te verandering in Transitie Nederland. Wel willen we een duidelijk ondertitel, voorstel ‘Netwerk van transitie initiatieven in Nederland’. Maar dat moet eerst verder uitgewerkt worden. Gedwongen door de uitblijvende inkomsten wordt besloten dat de lokale initiatieven met een subwebsite van onze landelijke site voortaan de kosten (€ 25) voor deze subsites moeten gaan betalen. Tijdens de klimaatparade willen we met alle aanwezige TT’ers een web weven van weefkant dat Catharina ter beschikking stelt. Hierin kunnen we een grote wereldbol dragen. Daarnaast wordt er gedacht aan een bucket challenge voor de thuisblijvers.

 

Cecile en Karla van TT Nijmegen met Treasure Hunter Niels en de kerngroepies

Cecile en Karla van TT Nijmegen met Treasure Hunter Niels en de kerngroepies

 

Transitie Treasure Hunt

Vanuit het TT Treffen 2015 (Samen EigenWijzer) is het initiatief ontstaan om regelmatig op bezoek te gaan bij Transition Towns in het land. Meer weten? Of jouw initiatief (groot of klein) op de schatkaart voor de volgende hunt zetten? Stuur een berichtje naar lynn@denhaagintransitie.org!

De Transitie Treasure Hunt kwam in Purmerend, De Bilt en Utrecht. Samen met kerngroep waren ze in Middelburg, Boxtel en Nijmegen.
Werkgroep Website

De kerngroep worstelde al enige tijd met de website van Transition Towns Nederland. Hij was aan vernieuwing toe en lag er regelmatig uit al dan niet door cyber aanvallen. De aanwezigheid van veel subsites maakte de site zowel kwetsbaar als lastig aan te passen.

Onder leiding van Catharina de Bruin is in maart de werkgroep Website bij elkaar gekomen. De werkgroep bestond uit Henk Petter die tijdens het TT Treffen 2015 zijn hulp heeft aangeboden, Gerard Nieuwhof die reageerde op de vacature, Karla Mulder van TT Nijmegen en goed bekend met de huidige website, Inge Kouw vanuit de kerngroep en Jasper Gremmen die achter de schermen de oude website overeind hield.

Alles is voorspoedig verlopen en de deadline van juni 2015 voor de oplevering van de site is gehaald. We zijn erin geslaagd om een nieuwe website te maken die voldoet aan onze technische wensen en die nieuw en fris oogt.

Naast informatie over Transition Towns, het komende Treffen vind je op de website artikelen over allerlei onderwerpen. Ook is het mogelijk om je eigen lokale initiatief letterlijk op de kaart te zetten. Je hebt dan ook de mogelijkheid om onder een aantal kopjes zelf informatie over je initiatief en activiteiten te delen.

 

 

Trainingen vanuit TT Nederland

Er heeft op 18 en 19 april een combinatietraining van ‘Zaaien en Bloeien” plaatsgevonden in De Groene Golf in Deventer. De training werd verzorgd door Paul Hendriksen en Tara Notenbomer.
Het landelijk Transition Town Treffen 2015

Deze keer waren we te gast in Den Haag op 28 februari en 1 maart  2015. Het thema was dit weekend Samen Eigenwijzer. Je lees het verslag van Francien van den Berg op http://www.transitiontowns.nl/nieuws/samen-eigenwijzer-door-francien-van-den-berg/.

 

Wij bedanken iedereen die geholpen heeft om dit tweedaagse Treffen tot een succes te maken, nogmaals voor hun inspanningen.

In juni 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor het Treffen van 2016 in de Rots in Boxtel.

ttt15 001

 

De Klimaatparade: in coalitie met 6 andere klimaat NGO’s

Transitie Nederland was een van de initiatiefnemers van de Klimaatparade, samen met Greenpeace, Oxfam Novib, Milieudefensie, Fossielvrij, Wise en Hivos. De parade vond op 29 november plaats in Amsterdam en bracht 7.000 man op de been, door weer en wind. Namens Transitie Nederland sloot Lynn van Leerzem aan bij de werkgroep communicatie & mobilisatie. Onze bijdrage richtte zich op het volgende:

Onze insteek was waarborgen dat het niet puur een protest zou worden, maar een manifestatie van wat we dan wél willen als Nederlandse klimaatbeweging. De rest van Nederland inspireren met de (lokale) oplossingen die er al zijn voor klimaatproblematiek.

 • Daarom hebben wij voorgesteld een parade te doen in plaats van een mars en om alle deelnemers het gevoel te geven dat zij een stukje van de parade kunnen adopteren en daar een creatieve draai aan kunnen geven
 • Samen met Annerike van Greenpeace en tientallen lokale mobilisers hebben we door het hele land creatieve brainstorms georganiseerd waarin mensen konden brainstormen hoe zij hun visie in de parade wilden presenteren. Binnen de kerngroep van Transition Towns hebben we een idee voor een “bucket challenge” voor social media verder uitgewerkt en zijn er verschillende filmpjes gepost.
 • Deels is dit doel geslaagd, er waren een aantal enthousiasmerende en creatieve acts die meeliepen. Ook horen we van veel mensen dat ze de sfeer die er was veel fijner vinden dan ze verwachtten van een protest, en dat die sfeer hen liet zien hoe ‘de nieuwe samenleving’ kan zijn. Tegelijkertijd bleef het een redelijk ‘conventionele’ manifestatie met vooral veel protestbordjes e.d.

Als Transitie Nederland was onze insteek ook: zorgen dat de Klimaatparade en de CoP21 gebruikt worden als investering in het netwerk tussen initiatieven op stads- en landelijk niveau. Zodat een Nederlandse klimaatbeweging versterkt wordt, zowel op de korte als op de lange termijn.

 • Daarom hebben wij met name ingezet op het opbouwen van een grassroot netwerk dat met elkaar verbonden is. Het organiseren van de dag zelf hebben we aan andere organisaties overgelaten
 • We hebben 50 vrijwilligers een introductie geboden in mobilisatie van ‘non-usual suspects’ en hen begeleid in het mobiliseren van deelnemers voor de klimaatparade. Daaruit is voortgekomen dat Peter Loomans en Catharina de Bruin een workshop Klimaatactivisme hebben gehouden bij Omslag in Eindhoven.
 • In zo’n 15 steden zijn nieuwe connecties gelegd en netwerken opgebouwd tussen groene partijen en in sommige gevallen groepen die zich voorheen nog niet in het klimaatdebat gepositioneerd hebben, zoals kunstenaars en studentengroepen
 • We hebben met een aantal van de mobilisers een vervolgsessie gehad waarin geleerde lessen over mobilisatie zijn besproken en over vervolgstappen is nagedacht

Strategisch teamweekend

Het volgende teamweekend wordt gehouden van 12 t/m 14 februari 2016. De kerngroep van Transition Towns Nederland zal dan voor de tweede keer bij elkaar komen in de Ardennen. Over de inhoud van het programma zijn wel al voorbereidingen gestart in de tweede helft van 2015. Zo zal Dennis Methorst dieper ingaan op zijn bevindingen van het onderzoek naar het donut-effect en samen met de kerngroep de aanbevelingen uitwerken.

Sinds Paul Hendriksen in juni heeft verteld dat hij zich voor landelijke fondsenwerving in wil gaan zetten, is duidelijk dat komende periode de rollen en taken binnen het bestuur en kerngroep zullen gaan veranderen. Onderwerp voor het teamweekend is ook “Hoe gaan we om met betaald werk binnen onze vrijwilligersorganisatie”. Tara Notenbomer komt het proces faciliteren.

 

Het donuteffect van Dennis Methorst: resultaten van zijn onderzoek binnen TT-groepen

Een citaat uit het onderzoek:

“Het donuteffect zoals omschreven door Hopkins (2014) in hoofdstuk 1.3 komt overeen met hetgeen wat er in Nederland gebeurt, namelijk dat de energie uit de kerngroepen gaat, naar werkgroepen die vervolgens verzelfstandigen. Deze verzelfstandiging is op zich een beweging in de goede richting aangezien projecten en initiatieven van TT bezig zijn om impact te hebben. Wel bestaat het gevaar dat wanneer de energie uit de kerngroepen gaat dat dit tot gevolg heeft dat de organisatie van TT zelf niet veerkrachtig is; acties voor aanwas blijven achterwege waardoor groei geremd is, er wordt geen synergie wordt opgezocht waardoor initiatieven elkaar kunnen versterken, de visie niet gewaarborgd wordt waardoor werkgroepen zich langzamerhand niet meer zien als een onderdeel van het geheel, nieuwe connecties niet gemaakt worden, fondsenwerving beperkt blijft, er geen ondersteuning is voor groepen die willen starten met een project of werkgroep en de samenwerking  tussen werkgroepen en TT dood bloed.

Verder kan de context van het donuteffect in Nederland groter worden getrokken dan de verzelfstandiging van werkgroepen die door TT zijn opgezet. Deze context kan vergroot worden door andere duurzame initiatieven ook in de ring van de donut te zien. In Nederland is er de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor duurzaamheid in de brede zin en daarmee ook de thema’s waar TT zich voor inzet. Er zijn allerlei duurzame initiatieven opgekomen die geen binding hebben met TT.

Daarmee is het speelveld van TT veranderd en is de organisatie i.p.v. koploper nu onderdeel van een groeiende trend. Volgens Rotmans (2015) is er in het werkveld van al deze duurzame initiatieven een  transitie gaande waarbij deze individuele initiatieven zich scharen onder netwerken en vervolgens één beweging gaan vormen. TT kan met deze transitie meebewegen door sterker in te zetten als netwerkorganisatie die zich kan onderscheiden in hun facilitatie mogelijkheden en op die manier een magneet worden voor duurzame initiatieven en burgers.”

Dennis Methorst

Dennis Methorst

Website

De website www.transitiontowns.nl is totaal vernieuwd en heeft een andere look-and-feel die beter past bij onze wensen die we in 2014 hebben geformuleerd. Het hele proces vanaf het besluit om een nieuwe website te gaan optuigen tot en met de oplevering nadat de kinderziektes eruit waren, heeft zeker negen maanden werk gekost voor een heel team mensen. Voor de werkgroep Website: Dank voor de goede en constructieve samenwerking, het resultaat mag er zijn!

Facebook

Er worden regelmatig berichten gepost op Nederland in Transitie en Transitie Nederland. Hierbij zoeken we een balans tussen verschillende typen berichten:

 • Macro versus micro politiek (bijv. CoP21 versus huis-, tuin- en keuken transitie)
 • Problematiek versus praktische oplossingen (bijv. “banken investeren nog massaal in fossiele brandstof” versus “Dit doet Pietje in Eindhoven en dat kun jij doen”)
 • Regelmatig inspirerende invalshoeken op transitie-gerelateerde onderwerpen bieden, zoals grappige foto’s, teksten, Loesjes
 • Regelmatig, maar niet te vaak, vragen om mee te doen (aan een survey, event, twitter actie, etc.)
 • In kaart brengen hoe de Nederlandse transitie beweging eruit ziet (door blogs over TT’s, events & inspirerende feitjes uit het land te posten)
 • Balans tussen economie; landbouw/voeding; wonen; interne transitie; politiek; etc.
 • Updates over onszelf (“Transitie Nederland was aanwezig bij event X”, “doe mee aan het transitie treffen”)

Statistieken:

 • Ons aantal likes is in 2015 gestegen van 2.085 naar 3.000
 • In de maand december zijn berichten die we hebben gepost gemiddeld zo’n 1.800 keer bekeken. Dit is een stijging ten opzichte van januari. Er zit een stijgende lijn in vrijwel alle statistieken (likes van berichten, acties die worden ondernomen t.o.v. een bericht, etc.)
 • De pagina wordt nog niet heel interactief gebruikt, er is weinig dialoog onder/over berichten.

Nieuwsbrief

De Transitie Nieuws verscheen ook in 2015 onregelmatig. Desondanks verscheen er een nieuwsbrief in maart, april, mei, juni, augustus, september, oktober en november. Belangrijk onderwerp was de Treasure Hunt waarin we steeds andere initiatieven bezochten. Wel is er behoefte aan meer mensen die maandelijks een bijdragen zouden willen leveren. Het aantal lezers nam af van 1.141 aan het begin van het jaar tot 1.092 aan het eind. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief gelezen door ca. 40%.

 

TT Lokaal

TT Lokaal is een Googlegroup waar informatie wordt gedeeld over zaken die te maken hebben met lokale, regionale en landelijke transitie onderwerpen. Ook worden de notulen van de kerngroepvergaderingen hier geplaatst en delen sommige initiatieven hier hun nieuwsbrieven. Lid worden kan in principe iedereen die actief is in een lokaal TT-initiatief.

 

Publiciteit

Onder andere Catharina de Bruin heeft geholpen bij het onderzoek van Brandy Batenburg. Het is een onderzoek naar de verschillende natuurvisies binnen Transition Towns.

 

Netwerken, landelijk en internationaal

 • De National Hubs Meeting in Devon 2015 in september werd bijgewoond door Lynn van Leerzem en Catharina de Bruin. Het verslag van de National Hubs Meeting in combinatie met de Transition Network Conference kan je hier lezen: (http://www.transitiontowns.nl/nieuws/national-hub-gathering-on-transition-network-conference-over-de-hele-wereld/).
 • Catharina de Bruin is lid van de International Inner Transition group
 • Namens TT NL was Catharina de Bruin bij de Benelux Pop Up University in Luxemburg.
 • Lynn van Leerzem zit in de werkgroep Parijs 2015 #COP21
 • Peter Loomans en Paul Hendriksen hebben contacten met Nederland Fossielvrij, IVN, Milieudefensie en Greenpeace.
 • Transition Towns was vertegenwoordigt met ongeveer twintig mensen in de de Klimaatparade.
 • TT Boxtel organiseerde drie bijeenkomsten over circulaire economie in Het Groene Woud over voedsel, textiel/kleding en mobiliteit waar Catharina de Bruin bij aanwezig was vanuit TT NL.

 

TN2015 030

Transition Network Conference 2015

Transition Towners lopen mee met de Klimaatparade

 

Subsidies

In 2015 ontvingen we subsidie van het Transition Network. Een deel van de subsidie is besteed aan TT Treffen 2015.

Financiën

De financiën vallen onder de Stichting Transition Town Nederland.

Eind 2013 is een prioriteitenlijstje afgesproken voor de besteding van donaties en andere inkomsten.

1) Reiskostenvergoedingen van kerngroepleden en trainers die daar om vragen;

2) Website, huur, secretariaat, vergader- en kantoorkosten;

3) Over de prioritering van de andere kostenposten zoals communicatie, trainingen beslissen we later als er ook inkomsten zijn.

Tot en met mei 2014 heeft TT NL huur betaald voor de ruimte in De Groene Golf die zij reeds langer gratis mochten gebruiken. Dit werd gefinancierd vanuit de financiering voor het REconomy-project. Omdat we onvoldoende donateurs hebben weten te werven, heeft TT Deventer aangeboden dat we tot eind 2014 de ruimte gratis mochten blijven gebruiken. Deze afspraak werd in 2015 gecontinueerd.

De kosten voor de website vielen dit jaar door de ombouw hoger uit dan normaal. Reiskosten zijn in 2015 vergoed aan kern- en werkgroepleden die daarom vroegen. De reis van Catharina naar de Transition Network bijeenkomst en de train the trainer training van Mara vallen onder de post Training & Opleiding Kern- en werkgroepen. Het tekort op het TT Treffen 2015 wordt gedekt door de subsidie van het Transition Network.

We hebben dit jaar ingeteerd op onze reserves. Zodra de openstaande verplichtingen zijn voldaan hebben we voor 2016 geen geld meer om onze verplichtingen na te komen (bankkosten, hosting, reiskosten). Een ernstige ontwikkeling.

Internationale vertegenwoordiging: National Hubs Gathering 

Verder vertegenwoordigt TT Nederland op zijn beurt de Nederlandse tak van de Transitiebeweging in het internationale Transition Network. Dat gebeurt onder de titel van ‘National Hub’. Ieder land waar TT-groepen actief zijn heeft zo’n vertegenwoordigende ‘koepelorganisatie’. (Een benaming die maar ten dele opgaat in een platte netwerkorganisatie als de onze… suggesties voor een andere term zijn welkom!). Sinds 2012 ontmoeten de Hubs elkaar jaarlijks om het internationale beleid van Transition Network en onderlinge samenwerking te stroomlijnen. Elk jaar is er een afvaardiging vanuit de kerngroep TT NL aanwezig geweest. In een jaarlijks strategie/team weekend worden andere kerngroepleden meegenomen in de opgedane kennis en technieken.

Transition Network

Als de Transitiebeweging in een land zich nog in de beginfase bevindt, neemt de staf van Transition Network in Totnes een deel van de landelijke taken waar, totdat betreffende Hub op eigen benen kan staan. Dat moment wordt bezegeld met een Memorandum of Understanding. TT Nederland kreeg de status van zelfstandige National Hub in 2011. Dat wil zeggen, dat we onze eigen keuzes maken, lijnen uitzetten en (strategische en operationele) besluiten nemen.

Voor wie meer wil weten, vind je hier links naar artikelen die je inhoudelijk meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van TT Nederland, en over de financiële kant van ons werk.

Overweeg ook eens om donateur te worden van de Transition Towns!

 

2014-11-23 15.41.10

Teamweekend Kerngroep 21 t/n 23 november 2014 in Sprimont, Ardennen
vlnr: Eveline Reijenga, Mara Linneman, Peter Loomans, Catharina de Bruin, Paul Hendriksen, Lynn van Leerzem, Inge Kouw, Bert Groenewold, Sander Assink (fotografie Catharina de Bruin)
Jaarverslag TTNL 2015 als PDF.